ÖNÜMLERimiz

HIGHokary hil enjamlaryny hödürleýäris

Biz hakda

Bize ynan, saýla

 • factory

Gysgaça düşündiriş :

“Hawk Machinery China” pol we diwar önümçilik enjamlary üçin dünýäde meşhur hünärmenleriň biridir.Dünýädäki adamlara ajaýyp pollar bilen rahat durmuşdan lezzet almaga kömek edýän enjamlary gurýarys we üpjün edýäris.Biziň hödürleýän pollary gaýtadan işlemegiň umumy çözgütleri SPC, PVC, WPC, laminirlenen pollar, ineredenerli pollar we bambuk pollary öndürmekde ulanylyp bilner, şol sanda Awtomatiki ýokary tizlikli goşa endoner (DET) , 3-armatura…

WAKALAR WE Söwda görkezişleri

Sergi çärelerine gatnaşyň

 • Awtomatiki gurnama liniýa dolandyryş ulgamlarynyň tehniki derňewi

  Gaplamak çyzyklary ulgamyň reaksiýa aýratynlyklaryna görä toparlara bölünýär.Gaplaýyş gurnama liniýasynyň üznüksiz dolandyryş ulgamy.Ulgam üýtgemegindäki parametrler üznüksiz, ýagny ulgamyň signal berişi we gözegçilik edilýän obýektiň jogaby unin ...

 • “Az uglerodly daşky gurşawy goramak” sözbaşysyna nädip öwrülmeli plastiki pol

  Iň ýokary derejeli markany mahabatlandyrmakda köp sanly kompaniýa özleriniň “ýaşyl”, “formaldegid ýok” önümlerdigini öňe sürse-de, aslynda “pes uglerod” diýlip atlandyrylýan pes uglerodly daşky gurşawy goramaýar. daşky gurşawy goramak̶ ...

 • Speedokary tizlikli işleýiş maşynlary ýokary tizligi nädip ösdürip biler?

  Diş başyna iýmitiň esasy mukdaryny saklamak üçin, ýokary tizlikli kesmek, pyçagyň tizliginiň ýokarlanmagy bilen iýmit tizligi hem ep-esli ýokarlandy.Häzirki wagtda ýokary tizlikli kesiş iýmit tizligi 50m / min ~ 120m / min-a ýetdi, şeýle m-iň iýmit tizligini takyk gözegçilikde saklamak üçin ...

 • PVX poluň artykmaçlygy barada gürleşmek

  PVC pol, häzirki wagtda dünýäde iň meşhur täze ýeňil pol pollary bezeg materialy, “ýeňil beden pollary” diýlip hem tanalýar, 1980-nji ýyllaryň başyndan bäri Hytaý bazaryna girip başlandan bäri Europeewropada, ABŞ-da we Aziýada meşhur önüm. , Hytaýyň uly we ...

 • 24-nji martdan 26-njy mart aralygynda geçirilen DOMOTEX üstünlikli netijä geldi.

  24-nji martdan 26-njy mart aralygynda geçirilen DOMOTEX üstünlikli netijä geldi.Iki goşa degirmen enjamymyz, Kesiş liniýasy we beýleki önümler täze we köne müşderiler tarapyndan henizem tanalýar.Müşderileriň köpüsi ýerinde sargyt goýýarlar.Ynamyňyz üçin sag boluň.Akylly zawod ulgamy ...

 • hz-(39)
 • hz (6)
 • brand (1)
 • brand (2)
 • brand (3)
 • hz (81)
 • hz (1)
 • hz (3)
 • hz (5)
 • hz (7)
 • hz (8)
 • hz (9)
 • hz (10)
 • hz (11)
 • hz (12)
 • hz (13)
 • hz (14)
 • hz (15)
 • hz (16)
 • hz (17)
 • hz (18)
 • hz (19)
 • hz (20)
 • hz (21)
 • hz (22)
 • hz (23)
 • hz (24)
 • hz (25)
 • hz (26)
 • hz (27)
 • hz (28)
 • hz (30)
 • hz (31)
 • hz (32)
 • hz (33)
 • hz (34)
 • hz (35)
 • hz (36)
 • hz (37)
 • hz (38)
 • hz (40)
 • hz (41)
 • hz (42)
 • hz (43)
 • hz (44)
 • hz (45)
 • hz (46)
 • hz (47)
 • hz (48)
 • hz (49)
 • hz (50)
 • hz (51)
 • hz (52)
 • hz (53)
 • hz (54)
 • hz (55)
 • hz (56)
 • hz (57)
 • hz (58)
 • hz (59)
 • hz (60)
 • hz (61)
 • hz (62)
 • hz (63)
 • hz (64)
 • hz (65)
 • hz (66)
 • hz (67)
 • hz (68)
 • hz (69)
 • hz (70)
 • hz (71)
 • hz (72)
 • hz (73)
 • hz (74)
 • hz (75)
 • hz (76)
 • hz (77)
 • hz (78)
 • hz (79)
 • hz (80)
 • hz-(29)