• page_head_bg

Speedokary tizlikli işleýiş maşynlary ýokary tizligi nädip ösdürip biler?

Diş başyna iýmitiň esasy mukdaryny saklamak üçin, ýokary tizlikli kesmek, pyçagyň tizliginiň ýokarlanmagy bilen iýmit tizligi hem ep-esli ýokarlandy.Häzirki wagtda şeýle enjam gurallarynyň gollanmasynyň, top nurbatynyň, serwo ulgamynyň, stoluň gurluşynyň we beýleki täze talaplaryň iýmit tizligini takyk dolandyrmak üçin ýokary tizlikli kesiş iýmit tizligi 50m / min ~ 120m / min-a ýetdi.Mundan başga-da, enjamyň guralyna gysga çyzykly hereket urmagy sebäpli ýokary iýmit tizlenmesini we manysyny peseltmek üçin ýokary tizlikli işleýiş maşyn gurallary.Speedokary tizlikli iýmit hereketiniň talaplaryna uýgunlaşmak üçin esasan aşakdaky çärelerde ýokary tizlikli işleýiş maşynlary ulanylýar:

(1) stoluň agramyny azaltmak üçin, ýöne berkligi ýitirmezden, ýokary tizlikli iýmit mehanizmi köplenç uglerod süýümi bilen birleşdirilen materiallary ulanýar;

(2) sanly, akylly we programma üpjünçiligi üçin ýokary tizlikli iýmit serw ulgamy işlenip düzüldi, ýokary tizlikli kesiji maşyn gurallary ähli sanly AC servo hereketlendirijisini we dolandyryş tehnologiýasyny ulanyp başlady;

(3) kiçi göwrümli ululykdaky ýokary hilli top nurbatyny ýa-da köp kelleli top nurbadyny ulanyp, ýokary tizlikli iýmit mehanizmi, maksat jaýyň takyklygyny peseltmän iýmitiň has ýokary tizligini we iýmit tizlenmesini we tizlenmesini gazanmak;

. , “Gezelenç” hadysasy ep-esli azaldar;

(5) iýmit tizligini gowulandyrmak üçin has ösen, has ýokary tizlikli çyzykly hereketlendiriji işlenip düzüldi.Çyzykly hereketlendiriji mehaniki hereketlendiriji ulgamy arassalamagy, elastik deformasiýany we beýleki problemalary ýok edýär, geçiriş sürtülmesini azaldýar, yza gaýdyş ýok diýen ýaly.Çyzykly hereketlendirijiler ýokary tizlenme we tizlenme aýratynlyklaryna, 2g-e çenli tizlenmä, adaty sürüjä 10-dan 20 esse, adaty 4-5 gezek iýmitleniş tizligine, çyzykly hereketlendirijini ulanmagyň bir meýdany bolan, öndürmek aňsat. ýokary tizlikli hereket, mehaniki gurluş tehniki hyzmaty we beýleki aç-açan artykmaçlyklary talap etmeýär.


Iş wagty: Iýul-22-2021