• sahypa_head_bg

Akyl zawody

10722113857
ico (1)

Aýratyn pol pudagy
Umumy shemanyň aýratyn ulgamyny döretmek üçin pol pudagyna üns beriň

ico (3)

Çalt onlaýn
30 günüň içinde agyz bekläp bolýar

ico (2)

Iň ýokary çykdajy görkezijisi
Talap boýunça sazlaň, adaty MES programma üpjünçiliginiň bahasynyň diňe ondan biri

ico (4)

Bulut synergiýasy
Birnäçe zawodlardan we bölümlerden maglumatlaryň bökdençsiz birleşmegi

ico (5)

Hünär derejesi
Senagat hünärmenleriniň köp ýyllyk tejribesi meýdan gözlegleri we durmuşa geçirilmegi

Netijeli we arzan bahaly sanly intellektual zawod gurmak

Enjamlary dolandyrmak

Enjamlaryň ömrüni dolandyrmak

Enjam maglumat baglanyşygynyň birnäçe görnüşini goldaň

Enjamlaryň ýagdaýyna real wagt gözegçiligini we irki duýduryşyny amala aşyryň

Önümçilik maglumatlaryny hakyky wagtda almak

Ajaýyp enjamlary barlamak we tehniki hyzmat meýilnamasy

Enjamlar OEE statistik derňewi

Hil dolandyryşy

Gözleg elementleriniň çeýe kesgitlemesi, hil barlag standartlary we gözden geçiriş temalary

Processhli amalyň gözleg maglumatlary

Hil barlagynyň netijelerini amatly girizmek üçin ykjam terminaly (jübi telefony / Pad) goldaň

Doly hil yzarlaýyş hasabatyny dörediň

Önümçiligi dolandyrmak

Her wezipede işleýänleriň ösüşini we iş wagtyny hasaplaň

Önümçilik buýrugy awtomatiki ýagdaýda pozisiýa we enjamlara paýlanýar

Köp ölçegli önümçilik topary we işgärleri dolandyrmak

Kompýuter, PAD, jübi telefony we hasabat işiniň beýleki usullaryny goldaň

Customörite konfigurasiýa amal görkezmeleri, hil gözegçiligi talaplary, proses akymy, köp gatlakly BOM

Önümçilik tertibi awtomatiki yzarlamak statistikasy we irki duýduryş

Ammar dolandyryşy

Reňkli film maglumatlary professional ammar dolandyryşy

Çig mal ammaryny, taýýar önüm ammaryny we çyzykly ammary umumy dolandyrmagy öz içine alýar

Inwentar hasaplaýyş maşynyny we akylly saklaýyş tekjesini goldaň

Bir ölçegli kody, iki ölçegli kody we RFID-i goldaň

Maddy gözleg, sarp etmek we yzyna gaýtarmak prosesi, materiallaryň ulanylyşyna berk gözegçilik ediň

Kararlaryň derňewi

Kokpit wizual uly maglumat platformasy

Köp ölçegli maglumatlar hasabatynyň statistikasynyň çeýe kesgitlemesi

Köp derejeli buraw maglumatlary derňew hasabaty, karar derňewiniň has köp derejesini goldaýar

Ulgamlaýyn integrasiýa üçin giňişleýin maglumat görkezişi we derňewi

Jübi hasabatynda APP, WeChat, Dingding kärhanasy üçin giňişleýin goldaw görkezilýär

Iş meýilnamasyny dolandyrmak

Enjamlara we önümçilik liniýasyna esaslanýan akylly dinamiki meýilnama

Sargytlary tabşyrmak we inwentar maglumatlary esasynda satyn alyş meýilnamasyny döretmek

Önümçilik liniýasy we sargyt ileri tutulýan dolandyryş

Müşderä, gowşuryş senesine, önümiň gyssagly buýrugyna we ş.m. görä dürli ölçegleri goldaň

Wizuallaşdyrylan önümçiligiň ýerini dolandyrmak, önümçilik tertibiniň sanly görkezilmegi

Senagat agyry

Eltip beriş wagtyny meýilleşdirmegiň netijeliligini pes hasaplap bolmaz

Adaty tertip, esasan, çylşyrymly sahnalara uýgunlaşmak kyn bolan el tejribesi bilen

Ordersitirilen sargytlar adaty zat

Önümçilik maglumatlary statistikasy kagyz esasly bolup, netijeli baglanyşyp bolmaýar, ýitirilen sargytlaryň umumy ýüze çykmagyna sebäp bolýar

Reňkli film ulanylyşy pes

Reňkli film mukdary esasan adaty kagyz dolandyryşyna daýanýar, statistiki dolandyryş kyn, ulanylyş derejesi pes

Dişgärleriň aýlyk haklaryny hasaplamak kyn

Önümçilik işgärleri iş sagadynyň statistikasy we gözegçiligi wagtynda we takyk däl-de, kagyzlara bil baglaýarlar

Sargyt bahasy statistikasy nädogry

Sargyt bahasyny hasaplamak, sargyt bahasynyň nädogry hasaplanmagyna sebäp bolýan sansyz maglumatlar bilen

Enjamyň ýapylmagynyň ýokary derejesi we zeper ýetmegi

Duýduryş bermezden enjamlaryň näsazlygy, enjamlara tehniki hyzmat etmek öz wagtynda däl, ýokary ýapylma derejesi, tehniki hyzmatyň ýokary bahasy