• page_head_bg

Akylly zawod

10722113857
ico (1)

Aýratyn pol önümçiligi
Umumy shemanyň aýratyn ulgamyny döretmek üçin pol pudagyna üns beriň

ico (3)

Çalt onlaýn
Agyz beklemekde 30 günüň içinde işe girizilip bilner

ico (2)

Iň ýokary çykdajy görkezijisi
Talap boýunça sazlaň, adaty MES programma üpjünçiliginiň bahasynyň diňe ondan biri

ico (4)

Bulut synergiýasy
Birnäçe zawodlardan we bölümlerden maglumatlaryň üznüksiz birleşmegi

ico (5)

Hünär taýdan durmuşa geçirmek
Senagat hünärmenleriniň köp ýyllyk tejribesi gözleg we durmuşa geçirmek

Netijeli we arzan bahadan sanly intellektual zawod gurmak

Enjamlary dolandyrmak

Enjamlaryň ömrüni dolandyrmak

Enjam maglumat baglanyşygynyň birnäçe görnüşini goldaň

Enjamlaryň ýagdaýyna real wagt gözegçiligini we irki duýduryşyny amala aşyryň

Önümçilik maglumatlaryny hakyky wagtda almak

Ajaýyp enjamlary barlamak we tehniki hyzmat meýilnamasy

Enjamlar OEE statistik derňewi

Hil dolandyryşy

Barlag elementleriniň çeýe kesgitlemesi, hil barlagynyň standartlary we gözden geçiriş ssenarileri

Tutuş prosesiň maglumatlary yzarlamak

Hil barlagynyň netijelerini amatly girizmek üçin ykjam terminaly (jübi telefony / Pad) goldaň

Doly hil yzarlaýyş hasabatyny dörediň

Önümçiligi dolandyrmak

Her wezipede işleýänleriň önümçiligini we iş wagtyny hasaplaň

Önümçilik tertibi awtomatiki usulda we enjamlara paýlanýar

Köp ölçegli önümçilik topary we işgärleri dolandyrmak

Kompýuter, PAD, jübi telefony we hasabat işiniň beýleki usullaryny goldaň

Customörite konfigurasiýa amallary görkezmeleri, hil gözegçiligi talaplary, proses akymy, köp gatlakly BOM

Önümçilik tertibi awtomatiki yzarlamak statistikasy we irki duýduryş

Ammar dolandyryşy

Reňkli film maglumatlary professional ammar dolandyryşy

Çig mal ammaryny, taýýar önüm ammaryny we çyzykly ammary umumy dolandyrmagy öz içine alýar

Inwentar hasaplaýyş maşynyny we akylly saklaýyş tekjesini goldaň

Bir ölçegli kody, iki ölçegli kody we RFID-i goldaň

Maddy talap, sarp etmek we yzyna gaýtarmak prosesi, materiallaryň ulanylyşyna berk gözegçilik ediň

Kararlaryň derňewi

Kokpit wizual uly maglumat platformasy

Köp ölçegli maglumatlar hasabatynyň statistikasynyň çeýe kesgitlemesi

Köp derejeli buraw maglumatlary analiz hasabaty, karar derňewiniň has köp derejesini goldaýar

Ulgamlaýyn integrasiýa üçin giňişleýin maglumat görkezişi we derňewi

Jübi hasabatynda APP, WeChat, Dingding kärhanasy üçin giňişleýin goldaw görkezilýär

Dolandyryş tertibi

Enjamlara we önümçilik liniýasyna esaslanýan akylly dinamiki meýilnama

Sargyt gowşurylyşyna we inwentar maglumatlaryna esaslanýan satyn alyş meýilnamasyny döretmek

Önümçilik ugry we sargyt ileri tutulýan dolandyryş

Müşderä, gowşurylyş senesine, önümiň gyssagly buýrugyna we ş.m. görä ileri tutulýan dürli ölçegleri goldaň

Wizuallaşdyrylan önümçiligiň süýşmegini dolandyrmak, önümçilik tertibiniň sanly görkezilmegi

Senagat agyry nokady

Eltip beriş wagtyny meýilleşdirmegiň netijeliligini pes hasaplap bolmaz

Adaty tertip, esasan çylşyrymly sahnalara uýgunlaşmak kyn bolan el bilen işlemek arkaly

Sargytlary ýitirmek adaty zat

Önümçilik maglumatlarynyň statistikasy, kagyz ýüzünde bolup, netijeli baglanyşyp bolmaýar, ýitirilen sargytlaryň umumy ýüze çykmagyna sebäp bolýar

Reňkli filmiň ulanylyşy pes

Reňkli filmiň mukdary esasan adaty kagyz dolandyryşyna daýanýar, statistiki dolandyryş kyn, ulanylyş derejesi pes

Dişgärleriň zähmet hakyny hasaplamak kyn

Önümçilik işgärleri iş wagtynyň statistikasy we gözegçiligi wagtynda we takyk däl-de, kagyzlara bil baglaýarlar

Sargyt bahasynyň statistikasy nädogry

Sargyt bahasyny hasaplamak, sargyt bahasynyň nädogry hasaplanmagyna sebäp bolýan sansyz maglumatlar bilen

Enjamyň ýapylmagynyň ýokary derejesi we zeper ýetmegi

Duýduryş bermezden enjamlaryň näsazlygy, enjamlara hyzmat etmek öz wagtynda däl, ýokary ýapylma tizligi, tehniki hyzmatyň ýokary bahasy