• page_head_bg

Awtomatiki gurnama liniýa dolandyryş ulgamlarynyň tehniki derňewi

Gaplamak çyzyklary ulgamyň reaksiýa aýratynlyklaryna görä toparlara bölünýär.

Gaplaýyş gurnama liniýasynyň üznüksiz dolandyryş ulgamy.

Ulgam üýtgemegindäki parametrler üznüksizdir, ýagny ulgamyň signal berişi we gözegçilik edilýän obýektiň jogaby üznüksiz üznüksiz mukdar ýa-da analog mukdardyr.Öň agzalan temperatura gözegçiligi, hereketlendirijiniň tizligini dolandyrmak ulgamlary üznüksiz dolandyryş ulgamlarydyr.Çykyş mukdary bilen ulgamyň giriş mukdarynyň arasyndaky baglanyşyga görä ulgamy bölmek bolar.

Çyzykly dolandyryş ulgamy gaplama çyzykly böleklerden durýar, her bir baglanyşyk superpozisiýa prinsipini kanagatlandyrmak üçin çyzykly diferensial deňleme bilen düşündirilip bilner, ýagny bir wagtyň özünde ulgamda birnäçe perturbasiýa ýa-da gözegçilik edilende, umumy täsir deňdir her bir aýratyn hereketiň netijesinde ýüze çykýan täsirleriň jemi.

Käbir baglanyşyklarda doýma, öli zona, sürtülme we beýleki çyzykly däl aýratynlyklar bilen ýygnamak çyzykly dolandyryş ulgamy gaplamak, beýle ulgamlar köplenç çyzykly däl diferensial deňlemeler bilen häsiýetlendirilýär, superpozisiýa prinsipine laýyk gelmeýär.

Gaplaýyş çyzygynyň aralyk dolandyryş ulgamy

Aralyk dolandyryş ulgamlary, ulgamyň içki signallary aralyk bolan diskret dolandyryş ulgamlary diýlip hem atlandyrylýar.

.Maglumatlary gaýtadan işlemekden ýa-da manipulýasiýa etmekden soň dolandyryş buýruklary çykýar.Dolandyrylýan obýekt sanly maglumatlary analog maglumatlara öwürmek arkaly dolandyrylýar.Nusga almagyň ýygylygy köplenç obýektiň üýtgemeginiň ýygylygyndan has ýokarydyr.

(2) Geçiş dolandyryş ulgamynyň dolandyryş ulgamy kommutasiýa elementlerinden durýar.Geçiş elementleri düýbünden başga iki ştatda diňe “ON” we “OFF” bolansoň, dolandyryş signalynyň üýtgemelerini yzygiderli görkezmeýär we şonuň üçin ulgam tarapyndan gazanylan gözegçilik hökmany aralykdyr.Adaty röle kontakt kontrol ulgamlary, programmirläp bolýan gözegçilik ediji ulgamlar we ş.m. dolandyryş ulgamlaryny üýtgedýär.Geçiş dolandyryş ulgamlarynyň iki görnüşi bar: açyk aýlaw we ýapyk aýlaw.Açyk aýlawly kommutasiýa dolandyryş teoriýasy logiki algebra esaslanýar.

Gaplaýyş gurnama liniýalaryny awtomatlaşdyrmagyň artmagy bilen, gaplaýyş maşynlarynyň we enjamlarynyň işleýşi, tehniki hyzmaty we yzygiderli hyzmaty has amatly we aňsat bolup, operatorlaryň hünär ussatlygyny peseldýär.Önüm gaplamasynyň hili temperatura ulgamy, öý eýesiniň tizliginiň takyklygy, yzarlaýyş ulgamynyň durnuklylygy we ş.m. bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.

Gözegçilik ulgamy, gaplaýyş turbasynyň dolandyryş ýadrosydyr.Gözlegiň takyklygyny has-da gowulandyrmak üçin öň we yzky ugurda iki taraplaýyn yzarlamak ulanylýar.Enjam işledilenden soň, film belligi datçigi film belligini (reňk kodlamagy) yzygiderli kesgitleýär we mehaniki bölekdäki yzarlaýyş mikroshemasy enjamyň ýagdaýyny kesgitleýär.Programma işledilenden soň, bu duýduryşlaryň ikisi hem PLC-e iberilýär.PLC-iň çykyşy yzarlaýyş motorynyň polo positiveitel we otrisatel yzarlanyşyna gözegçilik edýär, önümçilik wagtynda gaplaýyş materialyndaky ýalňyşlyklary derrew ýüze çykarýar we gaplaýyş materiallarynyň isrip edilmezligi üçin takyk öwezini dolýar we düzedýär.Tehniki talaplar öňünden kesgitlenen gezek yzarlanylandan soň ýerine ýetirilmese, galyndy önümlerini öndürmezlik üçin awtomatiki usulda durup, gözden geçirip biler;frequygylygyň öwrüliş tizligini kadalaşdyrmagy sebäpli zynjyryň sürüjisi ep-esli azalýar, bu enjamyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar we enjamyň sesini peseldýär.Gaplaýyş maşynynda ýokary netijelilik, pes ýitgi we awtomatiki gözden geçirmek ýaly ýokary tehnologiýa üpjün edýär.

Awtomatiki gaplama we gurnama liniýasynda ulanylýan sürüjiniň ulgamynyň amaly funksiýasy birneme ýönekeý bolsa-da, has çalt dinamiki yzarlaýyş we ýokary durnukly tizlik takyklygyny talap edýän geçirişiň dinamiki öndürijiligine ýokary talaplary goýýar.Şonuň üçin ýygylyk öwrüjisiniň dinamiki aýratynlyklaryny göz öňünde tutmaly we ýokary tizlikli üznüksiz önümçilik gaplaýyş liniýasynyň talaplaryna laýyk gelýän ýokary öndürijilikli, köpugurly we ýokary hilli öwrüjini saýlamaly.


Iş wagty: Iýul-22-2021