• sahypa_head_bg

Awtomatiki gurnama liniýa dolandyryş ulgamlarynyň tehniki derňewi

Gaplaýyş setirleri ulgamyň reaksiýa aýratynlyklaryna görä toparlara bölünýär.

Gaplaýyş gurnama liniýasynyň üznüksiz dolandyryş ulgamy.

Ulgam üýtgemegindäki parametrler üznüksizdir, ýagny ulgamyň signal geçirişi we gözegçilik edilýän obýektiň jogaby üznüksiz üznüksiz mukdar ýa-da analog mukdardyr.Öň agzalan temperatura gözegçiligi, motor tizligini dolandyrmak ulgamlary üznüksiz dolandyryş ulgamlarydyr.Çykyş mukdary bilen ulgamyň giriş mukdarynyň arasyndaky baglanyşyga görä ulgamy bölüp bolar.

Gaplamak çyzykly dolandyryş ulgamy çyzykly böleklerden durýar, her bir baglanyşyk superpozisiýa prinsipini kanagatlandyrmak üçin çyzykly diferensial deňleme bilen düşündirilip bilner, ýagny bir wagtyň özünde ulgamda birnäçe perturbasiýa ýa-da dolandyryş hereket edende, umumy täsir deňdir her bir aýratyn hereketiň netijesinde ýüze çykýan täsirleriň jemi.

Käbir doýma, öli zona, sürtülme we beýleki çyzykly däl aýratynlyklar bilen gaplaýyş gurnama çyzygy çyzykly däl dolandyryş ulgamy, beýle ulgamlar köplenç çyzykly däl diferensial deňlemeler bilen häsiýetlendirilýär, superpozisiýa prinsipine laýyk gelmeýär.

Gaplaýyş çyzygy aralyk dolandyryş ulgamy

Aralyk dolandyryş ulgamlary, ulgamyň içki signallary aralyk bolan diskret dolandyryş ulgamlary diýlip hem atlandyrylýar.

(1) Nusga alma dolandyryş ulgamlary, belli bir ýygylykda gözegçilik edilýän üznüksiz analog mukdaryny alýan we sanly mukdarlary kompýutere ýa-da CNC enjamyna iberýän nusga alýan enjamlar bilen häsiýetlendirilýär.Maglumatlary gaýtadan işlemekden ýa-da manipulýasiýa etmekden soň dolandyryş buýruklary çykýar.Dolandyryş obýekti sanly maglumatlary analog maglumatlara öwürmek arkaly dolandyrylýar.Nusga alma ýygylygy köplenç obýektiň üýtgemeginiň ýygylygyndan has ýokarydyr.

(2) Geçiş dolandyryş ulgamynyň dolandyryş ulgamy kommutasiýa elementlerinden durýar.Geçiş elementleri düýbünden başga iki ýagdaýda “ON” we “OFF” bolansoň, dolandyryş signalynyň üýtgemelerini yzygiderli görkezmeýär we şonuň üçin ulgam tarapyndan gazanylan gözegçilik hökmany suratda aralyk bolýar.Umumy röle kontakt kontrol ulgamlary, programmirläp bolýan kontrol ulgamlary we ş.m. dolandyryş ulgamlaryny üýtgedýärler.Geçiş dolandyryş ulgamlarynyň iki görnüşi bar: açyk aýlaw we ýapyk aýlaw.Açyk aýlawly kommutasiýa dolandyryş teoriýasy logiki algebra esaslanýar.

Gaplaýyş gurnama liniýalaryny awtomatlaşdyrmagyň artmagy bilen, gaplaýyş maşynlaryny we enjamlaryny işletmek, tehniki hyzmat etmek we yzygiderli tehniki hyzmat etmek has amatly we aňsat bolup, operatorlardan talap edilýän hünär endiklerini azaldýar.Önüm gaplamasynyň hili temperatura ulgamy, öý eýesiniň tizliginiň takyklygy, yzarlaýyş ulgamynyň durnuklylygy we ş.m. bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.

Gözegçilik ulgamy, gaplaýyş turbasynyň dolandyryş özenidir.Gözlegiň takyklygyny has-da gowulandyrmak üçin öň we yzky ugurda iki taraplaýyn yzarlamak ulanylýar.Enjam işledilenden soň, film belligi datçigi film belgisini (reňk kodlamagy) yzygiderli kesgitleýär we mehaniki bölekdäki yzarlaýyş mikroswit enjamyň ýagdaýyny kesgitleýär.Programma işledilenden soň, bu signallaryň ikisi hem PLC-e iberilýär.PLC-iň çykyşy yzarlaýyş motorynyň polo positiveitel we otrisatel yzarlanyşyna gözegçilik edýär, önümçilik wagtynda gaplaýyş materialyndaky ýalňyşlyklary derrew ýüze çykarýar we gaplaýyş materiallarynyň isrip edilmezligi üçin takyk öwezini dolýar we düzedýär.Tehniki talaplar öňünden kesgitlenen gezek yzarlanylandan soň ýerine ýetirilmese, galyndy önümlerini öndürmezlik üçin awtomatiki usulda durup we gözden geçirip biler;ýygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak sebäpli zynjyryň sürüjisi ep-esli azalýar, bu enjamyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar we enjamyň sesini peseldýär.Gaplaýyş maşynynda ýokary netijelilik, pes ýitgi we awtomatiki gözleg ýaly ýokary tehnologiýa üpjün edýär.

Awtomatiki gaplamak we gurnamak liniýasynda ulanylýan sürüjilik ulgamynyň amaly funksiýasy birneme ýönekeý bolsa-da, has çalt dinamiki yzarlamagy we ýokary durnukly tizlik takyklygyny talap edýän geçirişiň dinamiki öndürijiligine ýokary talaplary goýýar.Şonuň üçin ýygylyk öwrüjisiniň dinamiki aýratynlyklaryny göz öňünde tutmaly we ýokary tizlikli üznüksiz önümçilik gaplaýyş liniýasynyň talaplaryna laýyk gelýän ýokary öndürijilikli, köpugurly we ýokary hilli öwrüjini saýlamaly.


Iş wagty: Iýul-22-2021