• sahypa_head_bg

“Az uglerodly daşky gurşawy goramak” sözbaşysyna nädip öwrülmeli plastik pol

Markany mahabatlandyrmakda köp sanly pol kompaniýasy özleriniň “ýaşyl”, “formaldegid ýok” önümlerdigini öňe sürse-de, aslynda “pes uglerod” diýlip atlandyrylýan pes uglerodly daşky gurşawy goramady. daşky gurşawy goramak ”diýen düşünje.“Daşky gurşawy goramak” bir hili gykylyk.“Pes uglerod” we “daşky gurşawy goramak” diýilýän zat bir hili gykylyk.Döwrüň ösüşine laýyk gelse-de, adamlaryň az uglerod we daşky gurşawy goramak üçin islegi.Thisöne bu pes uglerodly daşky gurşawy goramak syýasatynyň milli wagyz-nesihatlaryna laýyk gelmeýär, ýöne bazary we sarp edijileriň islegini has gowy kanagatlandyrmak üçin amatly däl.Şonuň üçin umumy pol önümçiligi netijeli kadalaşdyrmak üçin degişli daşky gurşaw standartlaryny ösdürmeli.

Önümçiligiň içerki işgärleri: soňky ýyllarda milli energiýa tygşytlaýyş we zyňyndylary azaltmak syýasatlarynyň birnäçesiniň girizilmegi, gozgalmaýan emläk pudagy pollary satyn almak täze, az uglerodly, ekologiýa taýdan arassa önümlere tarap tarap bolar diýdiler.Gozgalmaýan emläk pudagynyň bu saýlamasy, belli bir derejede energiýa tygşytlamazlyk, ekologiýa taýdan arassa pol materiallaryny bazardan çykarmak tizligini ýokarlandyrar, şol bir wagtyň özünde pol pudagynyň ösmegini pes uglerodly daşky gurşawy goramak ýoluna öwrer. köp mukdarda az uglerodly, ekologiýa taýdan arassa täze pol kärhanalarynyň döremegi, ähli pol pudagy täze eýýamy başlar.

Poluň daşky gurşawy goramak, ýokardaky pol aşaky gatlagynda ilkinji bolup görkezilýär.Saglyk nukdaýnazaryndan bolsun ýa-da daşky gurşaw önümleri barada alada sebäpli, sarp edijiler pol önümlerinden ýasalan ekologiýa taýdan arassa panellere has köp çemeleşýärler.Bölejik tagtasynyň, orta süýümli tagtanyň we beýleki tagtalaryň häzirki bazary daşky gurşaw standartlaryna laýyk gelýär, sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmak kyn.Munuň üçin pol pudagynyň pes uglerodly daşky gurşaw ýolunyň sagdyn ösüşine gözegçilik etmek üçin standart düzgünler ulgamynyň ösdürilmegi talap edilýär.

Häzirki bazar nukdaýnazaryndan, pudagyň daşky gurşawy bilen ýakyndan baglanyşykly, pol we beýleki gurluşyk materiallary pudagy hökmany suratda öňdebaryjy “pes uglerodly daşky gurşawy goramak” bolar.“Az uglerodly daşky gurşawy goramak” düşünjesi, ýurdumyzyň ösüş prosesinde barha ýokary orny eýeleýär, pol öndürýän kompaniýalar bazaryň üýtgemegine, önümiň nokatlaryna we sarp edijisine hemişe üns bermek üçin döwür bilen aýakdaş gitmeli. bazar baglanyşygy we sagdyn ösmek üçin marketing strategiýasyny yzygiderli sazlaň.


Iş wagty: Iýul-22-2021