• page_head_bg

“Az uglerodly daşky gurşawy goramak” sözbaşysyna nädip öwrülmeli plastiki pol

Iň ýokary derejeli markany mahabatlandyrmakda köp sanly kompaniýa özleriniň “ýaşyl”, “formaldegid ýok” önümlerdigini öňe sürse-de, aslynda “pes uglerod” diýlip atlandyrylýan pes uglerodly daşky gurşawy goramaýar. daşky gurşawy goramak ”diýen düşünje.“Daşky gurşawy goramak” bir hili gykylyk.“Pes uglerod” we “daşky gurşawy goramak” diýilýän zat birhili.Döwrüň ösüşine laýyk gelse-de, adamlaryň az uglerod we daşky gurşawy goramak üçin islegi.Thisöne bu az uglerodly daşky gurşawy goramak syýasatynyň milli wagyz-nesihatyna laýyk gelmeýär, ýöne bazary we sarp edijiniň islegini has gowy kanagatlandyrmak üçin amatly däl.Şonuň üçin poluň umumy pudagy netijeli kadalaşdyrmak üçin degişli daşky gurşaw standartlaryny ösdürmeli.

Önümçiligiň içerki işgärleri: soňky ýyllarda milli energiýa tygşytlaýjy we zyňyndylary azaltmak syýasatlarynyň birnäçesiniň girizilmegi, gozgalmaýan emläk pudagynyň pollary satyn almagy täze, az uglerodly, ekologiýa taýdan arassa önümlere tarap tarap bolar.Gozgalmaýan emläk pudagynyň bu saýlamasy, belli bir derejede energiýa tygşytlamazlyk, ekologiýa taýdan arassa pol materiallaryny bazardan çykarmak tizligini ýokarlandyrar, şol bir wagtyň özünde pol pudagynyň ösmegini pes uglerodly daşky gurşawy goramak ýoluna öwürer. köp mukdarda az uglerodly, ekologiýa taýdan arassa täze pol kärhanalarynyň döremegi bilen, ähli polat pudagy täze eýýamy başlar.

Poluň daşky gurşawy goramak, ýokardaky poluň aşaky böleginde ilkinji gezek görkezilýär.Saglyk nukdaýnazaryndan ýa-da daşky gurşaw önümleri barada aladalanmakdan peýdalanyp, sarp edijiler pol önümlerinden ýasalan ekologiýa taýdan arassa panellere has köp taraply garaýarlar.Bölejik tagtasynyň, orta süýümli tagtanyň we beýleki tagtalaryň häzirki bazary daşky gurşaw standartlaryna laýyk gelýär, sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmak kyn.Munuň üçin pol pudagynyň pes uglerodly daşky gurşaw ýolunyň sagdyn ösüşine gözegçilik etmek üçin standart düzgünler ulgamynyň işlenip düzülmegi talap edilýär.

Häzirki bazar nukdaýnazaryndan, pudagyň daşky gurşawy bilen ýakyndan baglanyşykly, pol we beýleki gurluşyk materiallary senagaty hökmany suratda öňdebaryjy “pes uglerodly daşky gurşawy goramak” bolar.“Az uglerodly daşky gurşawy goramak” düşünjesi, öýümiziň ösüş prosesinde barha ýokary orny eýeleýär, pol öndürýän kompaniýalar bazaryň üýtgemegine, önümiň nokatlaryna we sarp edijisine hemişe üns bermek üçin ösüş döwründe döwre laýyk gelmelidir. bazar baglanyşygy we sagdyn ösmek üçin marketing strategiýasyny yzygiderli sazlaň.


Iş wagty: Iýul-22-2021