• page_head_bg

PVX poluň artykmaçlygy barada gürleşmek

PVC pol, häzirki wagtda dünýäde iň meşhur täze ýeňil pol pollary bezeg materialy, “ýeňil beden pollary” diýlip hem atlandyrylýar, 1980-nji ýyllaryň başyndan bäri Hytaý bazaryna girip başlandan bäri Europeewropada, ABŞ-da we Aziýada meşhur önüm. , Hytaýyň uly we orta şäherlerinde ýapyk jaýlar, hassahanalar, mekdepler, ofis binalary, zawodlar, köpçülik ýerleri, supermarketler, söwda, sport meýdançalary we ş.m. sport stadionlary we ş.m. ýaly giňden tanaldy.

PVX poluň çyglylyga, galyndylara garşy, suwa çydamly, aşaga çydamly we ş.m. ýaly ajaýyp aýratynlyklary bar, garramak we içerde deformasiýa etmek aňsat däl.PVC poluň üstü, ýokary tehnologiýa bilen ýörite aç-açan çydamly gatlaga gaýtadan işlenýär, könelişme garşylygy 300,000 aýlawda aýlanýar, güýçlendirilen agaç pollaryň könelişme garşylygy bolsa 13,000 aýlaw.Şeýle hem, 20 dB çenli ses siňdirilmegi bilen oňat ses siňdiriji we sesi peseltmek täsiri bar, şonuň üçin palatalar, kitaphanalar, leksiýalar we teatrlar ýaly ümsüm ýerlerde PVC pollary ulanmak beýik ökjeli seslerden gaça durup biler we ýere degmek.Mundan başga-da, PVX poluň dürli agaç işläp bejermek aýratynlyklary bar, dyrnaklary gowy tutmak we burawlamak, kesmek, dyrnaklamak, meýilleşdirmek we ýelimlemek mümkindir.Ony gurmak we gurmak gaty çalt, ulanylandan 24 sagat soň, ekologiýa taýdan arassa ýelimleýji baglanyşyk bilen, çarçuwaly çarçuwany, oňat ýer şertlerini etmegiň zerurlygy ýok.pvc poluň üstki geýim gatlagy, adaty ýer materiallary bilen deňeşdirilende, süýşmeklige garşy aýratyn ýerine ýetirijilige eýe, suwuň aýaklarynyň süýşmegi has kyn.

Häzirki wagtda meşhur agaç pollary imitasiýa etmek we mermer pollary imitasiýa etmek, agaçdan ýasalan agaç dokumasy bilen jikme-jik dokma we tebigy täze duýgy, bu proses has çylşyrymly, hatda gadymy agaç pollary ýönekeý tebigy manyda-da;tebigy baý tebigy daş gurluşy bilen mermer gurluşy, wizual effektde we aýakda gaty agaç pollara, mermer ýaly duýulýar.Mundan başga-da, PVC materiallaryny oňat çeper pyçak bilen kesip bolýanlygy sebäpli, adaty poluň maddy çäklerini bozup, dürli reňklere bölüp bolýar, şonuň üçin adamlar döredijilige doly oýnaýarlar, dürli zerurlyklary kanagatlandyrýarlar. bezeg stilleri, beýleki gatlaryň bezeg täsirine ýetmek kyn.Şahsy kesiş we döredijilik bilen ýaşaýyş meýdany has aýratyn we çeper bolýar.


Iş wagty: Iýul-22-2021