• sahypa_head_bg

PVX pollaryň artykmaçlygy barada gürleşmek

PVC pol, häzirki wagtda dünýäde iň meşhur täze ýeňil pol pollary bezeg materialy, “ýeňil pol pollary” diýlip hem tanalýar, 1980-nji ýyllaryň başyndan Hytaý bazaryna girip başlaly bäri Europeewropada, ABŞ-da we Aziýada meşhur önüm. , Hytaýyň uly we orta şäherlerinde ýapyk jaýlar, hassahanalar, mekdepler, ofis binalary, zawodlar, köpçülik ýerleri, supermarketler, söwda, sport meýdançalary we ş.m. sport stadionlary we ş.m. giňden tanaldy.

PVX pollar çyglylyga, galyndylara garşy, suwa çydamly, aşaga çydamly we ş.m. ýaly ajaýyp aýratynlyklara eýedir. Ageaşamak we içerde deformasiýa etmek aňsat däl.PVC poluň üstü ýokary tehnologiýa bilen ýörite aç-açan çydamly gatlakda gaýtadan işlenýär, köýnegine garşylygy 300,000 aýlawda aýlanýar, güýçlendirilen agaç pollaryň könelişme garşylygy bolsa 13,000 aýlaw.Şeýle hem, 20 dB çenli ses siňdirilmegi bilen gowy ses siňdiriji we ses azaldýan täsire eýe, şonuň üçin palatalar, kitaphanalar, leksiýalar we teatrlar ýaly asuda şertlerde PVX pollary ulanmak beýik ökjeli seslerden gaça durup biler we ýere degmek.Mundan başga-da, PVX poluň dürli agaç işläp bejermek aýratynlyklary bar, dyrnaklary gowy tutmak we burawlamak, kesmek, dyrnaklamak, meýilleşdirmek we ýelimlemek mümkindir.Gurmak we gurmak gaty çalt, ulanylandan 24 sagat soň, ekologiýa taýdan arassa ýelimleýji baglanyşyk bilen, çarçuwaly çarçuwany, gowy ýer şertlerini etmegiň zerurlygy ýok.pvc poluň üstki geýim gatlagy, adaty ýer materiallary bilen deňeşdirilende, süýşmäge garşy aýratyn ýerine ýetirijilige eýedir, suwda has aýakly aýaklaryň süýşmegi has kyn.

Häzirki wagtda meşhur agaç pollary imitasiýa we mermer pollary imitasiýa etmek, agaçdan ýasalan jikme-jik dokma we tebigy täze duýgy bilen agaç gurluşy, bu proses has çylşyrymly, hatda gadymy agaç pollary ýönekeý tebigy manyda bolsa-da;tebigy baý tebigy daş gurluşy bilen mermer gurluşy, wizual effektde we aýakda gaty agaç pol, mermer ýaly duýulýar.Mundan başga-da, PVC materiallaryny gowy çeper pyçak bilen kesip bolýandygy sebäpli, adaty pollaryň maddy çäklerinden geçip, dürli reňklere bölünip bilner, şonuň üçin adamlar döredijilige doly oýnap bilerler, dürli zerurlyklary kanagatlandyrarlar. bezeg stilleri, beýleki gatlaryň bezeg täsirine ýetmek kyn.Şahsy kesiş we döredijilik bilen ýaşaýyş meýdany has aýratyn we çeper bolýar.


Iş wagty: Iýul-22-2021