• page_head_bg

“Hawk Machinery” Hytaýyň tokaý önümleri senagaty birleşiginiň 30 ýyllygy mynasybetli “Iň oňat goşant baýragyny” aldy.

Goşant goşan: Rong Jianbing

2019-njy ýylyň 7-nji dekabrynda Pekin myhmanhanasynda Hytaýyň Milli Tokaý Önümleri Assosiasiýasynyň, Hytaýyň Milli Tokaý Önümleri Assosiasiýasynyň 5-nji Geňeşi we 3-nji Hytaý Milli Tokaý Önümleri Innowasiýa Maslahatynyň 30 ýyllyk ýubileý öwgüleri we sylag konferensiýasy geçirildi.

Milli tokaý we ot býurosy, Agaç senagaty gözleg instituty, Hytaý tokaý akademiýasy, agaç senagaty gözleg instituty, tokaý himiýasy instituty, Hytaý tokaý akademiýasy, Hytaý tokaý önümleri senagat birleşigi, iri tokaý kollejleri we uniwersitetleri, tokaý senagaty kärhanalary , we ýygnaga gatnaşan beýleki köp sanly adam, Hytaý tokaý önümçiligi senagaty birleşiginiň döredilmeginiň 30 ýyllygyny bilelikde bellediler, 30 ýyllyk ösüş tejribesini jemlediler we ösüş ideýalaryny, maksatlaryny we wezipelerini has aýdyňlaşdyrdylar.Şeýle hem birleşme, soňky 30 ýylda tokaý önümleri pudagynyň ösüşine möhüm goşant goşan bölümleri we şahsyýetleri tanamak üçin baýrak gowşurylyş dabarasyny döretdi.

Hytaýyň tokaý önümleri senagaty birleşiginiň 30 ýyllygynda “Hawk Machinery” -a ajaýyp goşant baýragy

mUiPHCjBT6y6mrB93LD3UA

Hytaýyň pol önümçiligi bilen bilelikde ösmek we giňeltmek işinde “Hawk Machinery” Hytaýyň pol önümçiliginiň ösmegine işjeň gatnaşýar we milli senagat markalarynyň janlanmagyna öz güýjüni goşýar.2002-nji ýylda “Hawk Machinery” pollary gaýtadan işleýän enjamlary ösdürip başlady, 2005-nji ýylda häzirki kompaniýany döretdik.Önümlerimizi ilkinji gezek 2007-nji ýylda Hytaýyň daşynda görkezdik we dünýä senagaty tarapyndan pollary gaýtadan işleýän enjamlary hödürleýän ilkinji hytaý kompaniýasy hökmünde ykrar edildi.Kompaniýanyň kuwwatynyň we täsiriniň artmagy bilen, üstümizdäki ýylyň oktýabr aýynda “Jiangsu Hawk Machinery Co., LTD” diýip at dakdyk, bu bolsa mundan beýläk hem ösmek we güýçlendirmek borjumyzy görkezýär.

Baş menejer Wan Kainiň ýolbaşçylygynda “Hawk Machinery” önümçiligiň innowasiýasy, bazary gözlemek, köp bölekli armatura we tenoner üçin senagat ösüş ukyby we gözleg we önümçilik, önümçilik, gurnama, işe girizmek we hyzmat etmekde esasy bäsdeşlik ukybyny kesgitledi. milli markalaryň ösmegine we Hytaýyň pollary gaýtadan işleýän enjamlar pudagynyň ösmegine ajaýyp goşant goşdy.

Bu konferensiýa, köp sanly gatnaşyjy bölüm we ýokary derejeli gatnaşyjylar bilen bu konferensiýanyň täsirini görkezýän tokaý hojalygynyň görlüp-eşidilmedik geriminiň ajaýyp wakasydyr.Birleşme we pudak tarapyndan ykrar edilmek we bu hormata eýe bolmak diňe bir “Hawk Machinery” we baş müdir Wan Kai üçin gowy abraý däl, eýsem pollary gaýtadan işleýän maşynlar pudagynyň ösüşine bolan ynamy güýçlendirýär.

Içerki senagatda öňdebaryjy hökmünde 2005-nji ýylda öndürilen ilkinji tenoner maşynyndan başlap, 100-den gowrak ýokary tizlikli we ýokary takyklykly goşa giň zynjyrly tenoner liniýasynyň häzirki ýyllyk önümçiligine çenli Hawk bu pudakda hemişe öňdäki hatarda durýar.Üznüksiz gowulaşmagymyzdan we durnukly ösüşimizden başga-da, “Hawk Machinery” önümçilik we jemgyýet üçin jogapkärçilik we wezipe duýgusyna eýe.

Elmydama üýtgeýän bazara we sarp edijileriň üýtgäp durýan zerurlyklaryna ýüz tutup, Hawk hemişe asyl ideýa eýerýär, ýöne täzelenmegi dowam etdirýär.Abraý, kärhanalaryň ýaşamagy üçin jadyly ýaragdyr, elmydama ilki bilen hil düşünjesine eýerýäris.Gözlegden we ösüşden önümçilige, satuwdan öňki satuwdan başlap, müşderilere hemişe alada edýäris.

Adamlar üçin amatly we ýaşamak üçin durmuş gurmak üçin “Hawk Machinery” hemişe ugurtapyjylygy goldar, asyl niýetine ýapyşar we polyň senagatynyň we milli ykdysadyýetiň yzygiderli goşant goşmagy we sagdyn ösmegi üçin pudaklaýyn hyzmatdaşlar bilen işleşer!

ğ
593O4Q

Iş wagty: Mart-24-2021